Regulamin i Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „EKO z DOM-EKO. Zima 2015: Świąteczne EKO-dekoracje”  na stronie konkurs.dom-eko.com.pl (zwanym dalej: "Konkurs") jest firma DOM-EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Spichrzowa 6/5., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS z numerem: 0000138661, NIP: 972-10-57-526, REGON: 634411241, Kapitał zakładowy: 100.000 PLN, zwaną dalej "Organizatorem".
1.2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w biurze Organizatora w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 22 A oraz na stronie internetowej konkurs.dom-eko.com.pl, w zakładce "Regulamin" (dolne menu).
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs trwa w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zgłoszenia można wysyłać od 1 grudnia 2015 (00:00:01) do 31 grudnia 2015 (23:59:59).
1.5. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej dla Konkursu strony internetowej, znajdującej się pod adresem konkurs.dom-eko.com.pl (zwanej dalej "Strona Internetowa").
1.6. Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości marki DOM-EKO jako firmy związanej z wartościami takimi jak „ekologia”, „ekolifestyle”, „natura”.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych (zwanych dalej "Uczestnicy"). W Konkursie mogą wziąć udział tylko fotograficy amatorzy. Konkurs NIE JEST przeznaczony dla profesjonalistów. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy agencji Webest s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała, pracownicy Sponsorów, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w terminie od 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku powinien spełnić łącznie następujące warunki, które składają się na zgłoszenie (oznaczone dalej jako "Zgłoszenie"):

1. Zarejestrować się na Stronie Internetowej poprzez:
a) wpisanie swojego nicku (jest publikowany w serwisie), imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail (nie są publikowane w serwisie) oraz hasła lub zalogować się za pomocą "Facebook connect"
b) złożenie oświadczenia: "Tak, wyrażam zgodę na swój udział w Konkursie pod nazwą "EKO z DOM-EKO. Zima 2015: Świąteczne EKO-dekoracje". Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej konkurs.dom-eko.com.pl i akceptuję jego treść".
c) udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych firmy DOM-EKO Sp. z o. o.

2. Prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej w tym:
a) Przesłać przygotowaną przez Uczestnika autorską Pracę konkursową w postaci Zdjęcia przedstawiającego Świąteczne EKO-dekoracje:

prace konkursowe w kategorii „Świąteczne EKO-dekoracje” mogą dotyczyć następujących grudniowych tematów: Mikołajki, Boże Narodzenie, Nowy Rok
prace podejmujące tematy innych Świąt niż wymienione powyżej nie będą brane pod uwagę
za pracę konkursową uważa się Zdjęcie (fotografię) przedstawiającą Świąteczne EKO-dekoracje wraz z tytułem i opisem
1 Uczestnik może przesłać min 1 zdjęcie, max 3 zdjęcia
Zdjęcie/Zdjęcia akceptowane będą w formacie jpg
maksymalny rozmiar pliku z 1 Zdjęciem to 5 MB
każde Zdjęcie należy opatrzyć ciekawym tytułem
do Zdjęcia należy dołączyć krótki opis (do 1000 znaków) z czego i w jaki sposób została wykonana EKO-dekoracja
Zdjęcie może być poddane drobnej korekcie (wykadrowaniu, podbiciu kolorów, zastosowaniu filtrów)
Praca konkursowa musi być oryginalna, wykonana własnoręcznie; na prośbę Organizatora Uczestnik powinien móc udowodnić własne jej wykonanie (można udostępnić do wglądu samą EKO-dekorację w Biurze Organizatora lub przedstawić SELFIE z EKO-dekoracją-zdjęcie EKO-dekoracji wraz z jej autorem)

b) wysłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest on autorem tej pracy (w zakresie, w jakim Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Uczestnik, z chwilą przesłania Pracy konkursowej do Organizatora, udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie, o którym mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności rozpowszechniania w sieci Internet.

2.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowi Zgłoszenie do Konkursu.
2.4. W Konkursie nie wezmą udziału Zgłoszenia, które:
a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe,
b) nawołujące do nienawiści lub nietolerancji,
c) zawierają treści niezgodne z prawem,
d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, zawierające zastrzeżone znaki,
e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek,
f) nie wiążą się z tematem konkursu,
g) nie spełniają warunków opisanych w Regulaminie.
2.5. Zgłoszenie w Konkursie może być dokonane jedynie za pomocą Strony Internetowej.
2.6. Prace konkursowe, które spełniają wymogi niniejszego Regulaminu, zostaną opublikowane na Stronie Internetowej wraz ze wskazaniem nicka Uczestnika w ciągu 24-48h od momentu przesłania przez Uczestnika do Organizatora formularza zgłoszeniowego (poprzez Stronę Internetową).
2.7. Uczestnik może przysłać max 3 Prace konkursowe do kategorii konkursowej „Świąteczne EKO-dekoracje”. Jednocześnie w Konkursie jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, za jedną Pracę (zdjęcie wraz z tytułem i opisem).
2.8. Spośród nadesłanych Prac konkursowych spełniających warunki Regulaminu, które dotarły do Organizatora pomiędzy 1 grudnia 2015 od godziny 00:00:01 do 31 grudnia 2015 23:59:59, Jury dokona wyboru 3 Prac konkursowych.
2.9. Lista zwycięzców będzie ogłoszona 8 stycznia 2015 na Stronie Internetowej do godziny 12:00
2.10. W ciągu 5 dni od daty publikacji listy zwycięzców na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty e-mail Organizator poprosi zwycięzców o adres zameldowania oraz numeru PESEL.
2.11. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane osobiście przez Organizatora w Biurze w Poznaniu, ul. Kaliska 22A w dniu 20 stycznia 2016 roku. Warunkiem wydania Nagrody przez Organizatora jest okazanie dowodu osobistego przy odbiorze nagrody, a dane  w nim zawarte muszą pokrywać się z danymi przekazanymi za pośrednictwem poczty e-mail o których mowa w punkcie 2.10. niniejszego Regulaminu.
2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wydanie Nagrody bądź niewydanie Nagrody w przypadku wskazania przez zwycięzcę błędnych lub niepełnych danych, o których mowa w punkcie 2.9. niniejszego Regulaminu.

3. NAGRODY

3.1. W kategorii "EKO z DOM-EKO. Zima 2015: Świąteczne EKO-dekoracje"
I miejsce – nagroda główna
Karta upominkowa A-Tab o wartości 2.000,00 zł (www.a-tab.com.pl stylowe wyposażenie kuchni i jadalni)
1-dniowe warsztaty fotograficzne o wartości 1.000,00 zł w Dziamski Studio Poznań „Pokaż co gotujesz - zdjęcia kulinarne na bloga” (www.dziamskistudio.pl )
II miejsce
Karta upominkowa A-Tab o wartości 1.000,00 zł (www.a-tab.com.pl stylowe wyposażenie kuchni i jadalni)
miesięczny karnet OPEN  o wartości 239,00 zł od Yoga Loft w Poznaniu (www.yogaloft.pl )
III miejsce
Karta upominkowa A-Tab o wartości 500,00 zł (www.a-tab.com.pl stylowe wyposażenie kuchni i jadalni)
3.2. Wszystkie zwycięskie Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na dedykowanej stronie "Zwycięzcy" w obrębie Strony internetowej Organizatora.
3.3. Nagrody nie podlegają wymianie na rzeczy innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4. GŁOSOWANIE JURY

4.1. Organizator powoła pięcioosobową Komisję Konkursową (zwaną dalej "Jury"), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i Sponsorów, której zadaniem będzie ocena nadsyłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców Konkursu, rozpoznanie reklamacji Uczestników, ocena zgodności działań Uczestników z Regulaminem oraz podjęcie innych działań wymaganych postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
4.2. W przypadku, gdy do konkursu zostaną zgłoszone dwie identyczne Prace konkursowe tylko pierwsza zgłoszona z nich jest brana pod uwagę przez Jury.
4.3. Kryteria oceny Jury:
a) zawartość merytoryczna czyli podejście do tematu „Świąteczne EKO-dekoracje” (kreatywność, pomysłowość, oryginalność)
b) jakość wykonania Zdjęcia (ostrość, głębia kolorów, aranżacja przestrzenna)
c) opis pracy na 1000 znaków - Praca konkursowa powinna być ciekawie opisana w języku polskim, z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji
d) ciekawy tytuł dla Zdjęcia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika Konkursu.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników Konkursu.
5.3. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres reklamacje@dom-eko.com.pl, w terminie do 12 stycznia 2016 roku. Jury rozpatrzy i odpowie na reklamację do dnia 19 stycznia 2016 roku.
5.4. Organizator może w każdym czasie usunąć daną Pracę konkursową ze Strony Internetowej, w szczególności w przypadku, gdy narusza ona prawo lub postanowienia Regulaminu.

Polityka Prywatności

1. PRACE KONKURSOWE

Każda Praca konkursowa w konkursie ma swoją własną stronę z stałym adresem. Uczestnik może usunąć pracę konkursową, edytować tytuł, opis lub tagi. Po zatwierdzeniu Listy zwycięzców przez Organizatora zwycięskie prace konkursowe nie mogą być usuwane lub edytowane przez Uczestników.

2. DANE UCZESTNIKA

Organizator gromadzi następujące dane użytkowników:
a. nick (dana zbierana dla celów rejestracji, powiadomień o przebiegu konkursu i innych konkursach organizowanych przez DOM-EKO Sp. z o.o.)
b. adres e-mail (z możliwością zmiany po zalogowaniu na konto, dana zbierana dla celów rejestracji, powiadomień o przebiegu konkursu i innych konkursach organizowanych przez DOM-EKO Sp. z o.o.)
c. numer telefonu (z możliwością zmiany po zalogowaniu na konto, dana zbierana dla celów przekazania nagrody)
d. imię i nazwisko (z możliwością zmiany w kontakcie bezpośrednim z DOM-EKO sp. z o.o., dana zbierana dla celów przekazania nagrody)
e. adres zameldowania (z możliwością zmiany w kontakcie bezpośrednim z DOM-EKO sp. z o.o., dana zbierana dla celów przekazania nagrody)
f. PESEL (z możliwością zmiany w kontakcie bezpośrednim z DOM-EKO sp. z o.o., dana zbierana dla celów przekazania nagrody)

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Konkurs prowadzony jest na platformie konkursowej Competizer. Platforma zapewnia niezbędne narzędzia w celu zapewnienia jakości danych w tym:
niezawodnych metod zbiórki,
odpowiedniego dostępu Uczestników i korekty danych,
zabezpiecza przed zmianą przypadkową lub nieuprawnioną.

4. WYPISANIE SIĘ Z NEWSLETTERA / USUNIĘCIE KONTA

W e-mailach dotyczących przebiegu konkursu jak również zapowiedzi innych konkursów podany zostanie link umożliwiający wypisanie się z listy subskrybentów.
Konto Uczestnika może zostać usunięte na życzenie.

5. STATYSTYKI GOOGLE ANALYTICS

Platforma Competizer korzysta z Google Analytics, aby analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Konkursowej. Narzędzie wykorzystuje "cookies" ("ciasteczka"), które w postaci plików tekstowych umieszczane są na komputerze Uczestnika. W formie anonimowej ciasteczka zbierają standardowe informacje dotyczące oprogramowania i zachowania Użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Uczestników ze Strony konkursowej (w tym adres IP) są przesyłane do Google Analytics. Informacje te są następnie wykorzystywane do optymalizacji platformy, jednak dane te mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych: DOM-EKO sp. z o.o. i Webest s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.
Platforma Competizer nie korzysta z narzędzia Google Analytics do śledzenia lub do zbierania jakichkolwiek danych osobowych. Google Analitycs nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Ani Competizer ani Google nie łączy adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Wszelkie dane zgromadzone w Google Analitycs nie są łączone z jakimikolwiek danymi osobowymi, chyba że Uczestnicy wyraźnie przekażą te informacje za pomocą formularza na naszej Stronie konkursowej.