Regulamin i Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu "Moje mieszkanie" na stronie konkurs.dom-eko.com.pl (zwanym dalej: "Konkurs") jest firma DOM-EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Spichrzowa 6/5., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS z numerem: 0000138661, NIP: 972-10-57-526, REGON: 634411241, Kapitał zakładowy: 100.000 PLN, zwaną dalej "Organizatorem".
1.2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w biurze Organizatora w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 22 A oraz na stronie internetowej konkurs.dom-eko.com.pl, w zakładce "Regulamin" (dolne menu).
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.45. Konkurs trwa w okresie od 8 września 2012 r. do 1 października 2012 r. Zgłoszenia można wysyłać od 8 września 2012 (00:00:01) do 23 września 2012 (23:59:59).
1.5. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej dla Konkursu strony internetowej, znajdującej się pod adresem konkurs.dom-eko.com.pl (zwanej dalej "Strona Internetowa").
1.6. Celem Konkursu jest promocja inwestycji Zodiak III prowadzonej przez Organizatora w Poznaniu przy ul. Abpa. W. Dymka 198-202.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych. (zwanych dalej "Uczestnicy"). W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy agencji, która dostarcza Stronę Internetową - Webest s.c. Danuta Stawarz, Łukasz Lisiak, Magdalena Czekała, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w terminie od 8 września 2012 roku do 23 września 2012 roku powinien spełnić łącznie następujące warunki, które składają się na zgłoszenie (oznaczone dalej jako "Zgłoszenie"):

1. Zarejestrować się na Stronie Internetowej poprzez:
a) wpisanie swojego nicku (jest publikowany w serwisie), adresu e-mail (nie jest publikowany w serwisie) oraz hasła lub zalogować się za pomocą "Facebook connect"
b) złożenie oświadczenia: "Tak, wyrażam zgodę na swój udział w Konkursie pod nazwą "Moje mieszkanie". Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej konkurs.dom-eko.com.pl i akceptuję jego treść".
2. Prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej w tym:
a. Przesłać przygotowaną przez Uczestnika autorską Pracę konkursową w postaci tekstu, odpowiadającą albo na pytanie dlaczego lubisz swoje mieszkanie, albo opisującą wymarzone mieszkanie:

praca konkursowa powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać nie więcej niż 1000 znaków,
pracę konkursową można wgrać do jednej z dwóch kategorii konkursowych:

"Lubię moje mieszkanie" (przeznaczona dla Uczestników - mieszkańców osiedli wybudowanych przez DOM-EKO Sp. o.o.), przy wgrywaniu pracy należy wybrać nazwę inwestycji, na której Uczestnik posiada mieszkanie lub zamieszkuje (nie trzeba był właścicielem mieszkania)
lub
"Moje wymarzone mieszkanie" (przeznaczona dla Uczestników - wszystkich tych, którzy marzą o własnym mieszkaniu i planują jego zakup

wysłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest on autorem tej pracy (W zakresie, w jakim Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Uczestnik, z chwilą przesłania Pracy konkursowej do Organizatora, udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie, o którym mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności rozpowszechniania w sieci Internet).

b. Opatrzyć Pracę konkursową ciekawym tytułem.

2.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, pod warunkiem potwierdzenia otrzymania go przez Organizatora, stanowi Zgłoszenie do Konkursu.
2.4. W Konkursie nie wezmą udziału Zgłoszenia, które:
a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe,
b) nawołujące do nienawiści lub nietolerancji,
c) zawierają treści niezgodne z prawem,
d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem
e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek,
f) nie wiążą się z tematem konkursu,
g) nie spełniają warunków opisanych w Regulaminie.
2.5. Zgłoszenie w Konkursie może być dokonane jedynie za pomocą Strony Internetowej.
2.6. Prace konkursowe, które spełniają wymogi niniejszego Regulaminu, zostaną opublikowane na Stronie Internetowej wraz ze wskazaniem nicka Uczestnika w ciągu 24-48h od momentu przesłania przez Uczestnika do Organizatora formularza zgłoszeniowego (poprzez Stronę Internetową).
2.7. Uczestnik może przysłać 1 Pracę konkursową do jednej kategorii konkursowej. Jednocześnie w Konkursie jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
2.8. Spośród nadesłanych Prac konkursowych spełniających warunki Regulaminu, które dotarły do Organizatora pomiędzy 8 września 2012 od godziny 00:00:01 do 23 września 2012 23:59:59, Jury dokona wyboru 7 Prac konkursowych
2.9. Lista zwycięzców będzie ogłoszona 1 października 2012 na Stronie Internetowej do godziny 12:00
2.10. W ciągu 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty email Organizator poprosi zwycięzców o dodatkowe dane takie jak imię, nazwisko, adres zameldowania oraz numeru PESEL lub NIP.
2.11. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane osobiście przez Organizatora w biurze w Poznaniu w terminie uzgodnionym między Organizatorem i zwycięzcą, najpóźniej do 31.10.2012. Warunkiem wydania Nagrody przez Organizatora jest okazanie dowodu osobistego przy odbiorze nagrody, a dane  w nim zawarte muszą pokrywać się z danymi przekazanymi za pośrednictwem poczty e-mail o których mowa w punkcie 2.9. niniejszego Regulaminu.
2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wydanie Nagrody w przypadku wskazania przez zwycięzcę błędnych lub niepełnych danych, o których mowa w punkcie 2.9. niniejszego Regulaminu.

3. NAGRODY

3.1. W kategorii "Lubię moje mieszkanie" 

I miejsce – nagroda główna

Zniżka na zakup mieszkania na Osiedlu Zodiak III w Poznaniu. Cena promocyjna wynosi: 5 400 PLN netto / m2 plus podatek VAT 8 % i będzie dostępna przy zakupie jednego dowolnego mieszkania na Osiedlu Zodiak III w Poznaniu. Wyżej wymieniona cena za m2 dostępna będzie przez cały okres trwania inwestycji Zodiak III prowadzonej przez DOM-EKO Sp. z o.o.
umywalka stojąca Wega Marmorin od firmy CERMAG POZNAŃ
Rower
Karta upominkowa IKEA o wartości 3.000,00 zł

II miejsce

Karta upominkowa IKEA o wartości 2.000,00 zł

III miejsce

Karta upominkowa IKEA o wartości 1.000,00 zł

3.2. W kategorii "Moje wymarzone mieszkanie"

I miejsce – nagroda główna

Zniżka na zakup mieszkania na Osiedlu Zodiak III w Poznaniu. Cena promocyjna wynosi: 5 400 PLN netto / m2 plus podatek VAT 8 % i będzie dostępna przy zakupie jednego dowolnego mieszkania na Osiedlu Zodiak III w Poznaniu. Wyżej wymieniona cena za m2 dostępna będzie przez cały okres trwania inwestycji Zodiak III prowadzonej przez DOM-EKO Sp. z o.o.
Projekt łazienki z firmy CERMAG POZNAŃ
Rower
Karta upominkowa IKEA o wartości 3.000,00 zł

II miejsce

Karta upominkowa IKEA o wartości 2.000,00 zł

III miejsce

Karta upominkowa IKEA o wartości 1.000,00 zł

3.3. Nagroda specjalna od Sponsora kurs nauki języka angielskiego o wartości 1900 PLN brutto w  "AT ENGLISH SCHOOL" przy ul. Lwa 25 w Poznaniu, do wykorzystania do dnia 30.06.2013 (rodzaj i poziom kursu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zwycięzcy), zostanie przyznana Uczestnikowi wybranemu spośród  prac, które otrzymały największą liczbę głosów Internautów.
3.4.. Wszystkie zwycięskie i wyróżnione prace konkursowe zostaną wyeksponowane na dedykowanej stronie "Zwycięzcy" w obrębie Strony internetowej.
3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na rzeczy innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW
4.1. Na każdą Pacę konkursową można zagłosować raz poprzez kliknięcie w przycisk "Głosuj".
4.2. Aby zagłosować należy zarejestrować się na Stronie Internetowej poprzez:
a) wskazanie swojego nicku, adresu e-mail oraz hasła;
b) złożenie oświadczenia: "Tak, wyrażam zgodę na swój udział w Konkursie pod nazwą "Moje mieszkanie". Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej konkurs.dom-eko.com.pl i akceptuję jego treść".

5. GŁOSOWANIE JURY

5.1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (zwaną dalej "Jury"), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i/lub Sponsorów, której zadaniem będzie ocena nadsyłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców Konkursu, rozpoznanie reklamacji Uczestników, ocena zgodności działań Uczestników z Regulaminem oraz podjęcie innych działań wymaganych postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
5.2. W przypadku, gdy do konkursu zostaną zgłoszone dwie identyczne Prace konkursowe tylko pierwszy zgłoszony z nich jest brany pod uwagę przez Jury.
5.3. Kryteria oceny Jury:
a) objętość pracy - praca konkursowa powinna zawierać nie więcej jak 1000 znaków,
b) język pracy - praca konkursowa powinna być napisana w języku polskim,
c) zawartość merytoryczna –praca konkursowa powinna być interesująca pod względem treści, napisana z pomysłem, opatrzona ciekawym tytułem, bogata stylistycznie,
d) poprawność językowa – praca konkursowa powinna być napisana z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników Konkursu.
6.3. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres Organizatora w Poznaniu lub pocztą elektroniczną na adres biuro@dom-eko.com.pl, w terminie do 2 października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Jury rozpatrzy i odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
6.4. Organizator może w każdym czasie usunąć daną Pracę konkursową ze Strony Internetowej, w szczególności w przypadku, gdy narusza ona prawo lub postanowienia Regulaminu.

Polityka Prywatności

1. PRACE KONKURSOWE

Każda praca konkursowa w konkursie ma swoją własną stronę z stałym adresem. Uczestnik może usunąć pracę konkursową, edytować tytuł, opis lub tagi. Po zatwierdzeniu Listy zwycięzców przez Organizatora zwycięskie prace konkursowe nie mogą być usuwane lub edytowane przez Uczestników.

2. DANE UCZESTNIKA

Organizator gromadzi następujące dane użytkowników:
a. nick (dana zbierana dla celów rejestracji, głosowania, powiadomień o przebiegu konkursu i innych konkursach organizowanych przez DOM-EKO Sp.z o.o.)
b. adres email (z możliwością zmiany po zalogowaniu na konto, dana zbierana dla celów rejestracji, głosowania, powiadomień o przebiegu konkursu i innych konkursach organizowanych przez DOM-EKO Sp.z o.o.)
c. miejsce zamieszkania (z możliwością zmiany po zalogowaniu na konto, dana zbierana dla celów weryfikacji uczestników biorących udział w kategorii “Lubię moje mieszkanie” )
d. imię i nazwisko (z możliwością zmiany w kontakcie bezpośrednim z DOM-EKO sp. z o.o., dana zbierana dla celów przekazania nagrody)
e. adres zameldowania (z możliwością zmiany w kontakcie bezpośrednim z DOM-EKO sp. z o.o., dana zbierana dla celów przekazania nagrody)
f. PESEL lub NIP (z możliwością zmiany w kontakcie bezpośrednim z DOM-EKO sp. z o.o., dana zbierana dla celów przekazania nagrody)

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Konkurs prowadzony jest na platformie konkursowej Competizer. Platforma zapewnia niezbędne narzędzia w celu zapewnienia jakości danych w tym:

niezawodnych metod zbiórki,
odpowiedniego dostępu Uczestników i korekty danych,
zabezpiecza przed zmianą przypadkową lub nieuprawnioną.

4. WYPISANIE SIĘ Z NEWSLETTERA / USUNIĘCIE KONTA

W e-mailach dotyczących przebiegu konkursu jak również zapowiedzi innych konkursów podany zostanie link umożliwiający wypisanie się z listy subskrybentów.
Konto Uczestnika może zostać usunięte na życzenie.

5. ADRES IP GŁOSUJĄCYCH

Platforma Competizer gromadzi adresy IP głosujących. Informacja ta nie jest jednak powiązana z kontem Uczestnika. Organizator konkursu ma wgląd do tych danych.

6. STATYSTYKI GOOGLE ANALYTICS

Platforma Competizer korzysta z Google Analytics, aby analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Konkursowej. Narzędzie wykorzystuje "cookies" ("ciasteczka"), które w postaci plików tekstowych umieszczane są na komputerze Uczestnika. W formie anonimowej ciasteczka zbierają standardowe informacje dotyczące oprogramowania i zachowania Użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Uczestników ze Strony konkursowej (w tym adres IP) są przesyłane do Google Analytics. Informacje te są następnie wykorzystywane do optymalizacji platformy, jednak dane te mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych: DOM-EKO sp. z o.o. i Webest s.c. Danuta Stawarz, Łukasz Lisiak, Magdalena Czekała.
Platforma Competizer nie korzysta z narzędzia Google Analytics do śledzenia lub do zbierania jakichkolwiek danych osobowych. Google Analitycs nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Ani Competizer ani Google nie łączy adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Wszelkie dane zgromadzone w Google Analitycs nie są łączone z jakimikolwiek danymi osobowymi, chyba że Uczestnicy wyraźnie przekażą te informacje za pomocą formularza na naszej Stronie konkursowej.